1. İdarenin
   a) Adresi: Hükümet Konağı Kat: 2 No:14 56870 Tillo/SİİRT
   b) Telefon ve Faks Numarası: 0 484 461 22 01-05 – 0 484 461 22 60 (Tel&Faks)
   c) Elektronik Posta Adresi (Varsa): www.tillo.gov.tr - tillo56khgb@gmail.com
 
2. İhale Konusu Yapım İşinin
a) Niteliği, Türü ve Miktarı: TRC3/18/EAG/0024 Referans Numaralı Tillo İlçesi Fersaf Köyü Şeyh El Hazin
Türbesi Çevre Düzenlemesi Yapım İşi – 1 Adet
b) Yapılacağı Yer: Siirt İli Tillo İlçesi Fersaf Köyü
c) İşe Başlama Tarihi: Sözleşme İmzalandığı Tarihinden İtibaren 5 (Beş)  Gün İçinde Yer Teslimi Yapılarak İşe Başlanacaktır.
d) İşin Süresi: Yer Teslim Tarihinden İtibaren 120 (Yüzyirmi) Takvim Günüdür.
 
3. İhalenin
a) Yapılacağı Yer: Tillo Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Toplantı Salonu
b) Tarih – Saati: 11.03.2019 Pazartesi Günü – Saat:14:00’da
c) İhale Usulü: Açık İhale Usulü (Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18. Maddesi Gereğince)
d) Tekliflerin verileceği (Son Teklif Verme) Tarih ve Saati: 11.03.2019 Pazartesi Günü – Saat:14:00’a kadardır.
e) Teklif Verileceği (Son Teklif Verme) Yeri: Tillo ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı-HükümetKonağı Kat:2 No:14 56870 Tillo/SİİRT
 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılması şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odası odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.3.1. Gerçek Kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.5. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.6. Şekli ve İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptıramaz
4.1.8. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname.
4.1.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
İsteklinin son on beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde bedelinin en az % 80’i oranında gerçekleştirdiği veya % 80’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,
4.3.2. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler aşağıda sayı ve nitelikleri belirtilen personeli işin adına çalıştıracağına dair taahhütname
1 Adet İnşaat Mühendisi/İnşaat Teknikeri En Az 3 Yıl Deneyimli
4.4. 11/06/2011 Tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Kamu İhale Kurumunun Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğin (A) ALT YAPI İŞLERİ XVIII. GRUP: SAHA İŞLERİ İhale Konusu iş benzer iş olarak kabul edilecektir. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
5. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir.
6. İhale dokümanı Tillo Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği/Hükümet Konağı Kat:2 56870 Tillo/SİİRT adresinde görülebilir ve T.C. Ziraat Bankası Siirt Şubesindeki 47630539-5001 nolu K.H.G. Birliği hesabına yatırılacak 1.000,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir.
7. Teklifler 11.03.2019 Pazartesi Günü Saat 14:00’a kadar, Tillo ve Köylerine Hizmet Götürme Birliğine verilecektir. Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilmez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz.
8. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerinde ihale yapılan istekliye anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.
9. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 inden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda teminat vereceklerdir. 10. Tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.
11. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13. İhale dokümanında belirtilen hususlara bu ilan metninde yer verilmemiştir.
14. Tillo ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan ve 27 Nisan 2007 gün ve 26506 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine tabidir.  4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanun tabi olmayıp, İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Ancak, İhalede yasak fiil ve davranışlar ile cezalara hususlarda; 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.
 
 
 
 
 
 
    Erkan SAVAR
       Kaymakam
     Birlik Başkanı